Historie

Po osídlení Frýdlantska v roce 1945 se dává dohromady skupina lidí se zájmem o rybolov a domluví se dne 7. prosince 1945 o založení rybářského družstva ve Frýdlantě v Č. Tímto úkolem jsou pověřeni pánové Němec F., Přibík R., Zajíc A., Michovský V a Sobola. Bylo i mnoho dalších členů družstva, kteří se podíleli na této činnosti, ale nelze je všechny vyjmenovat. Stanovy rybářského družstva jsou zapsány dne 12. února 1946 u krajského soudu v Liberci, pod firmou – Rybářské družstvo pro politický okres Frýdlant v Č., zapsané jako společenstvo s ručením omezeným, ve smyslu říš. zákona ze dne 9.dubna 1873 číslo 70. Prvním voleným předsedou družstva se stává pan František Němec, družstvo má jednoho zaměstnance, je stanoven počet členů družstva na 40 lidí s podílnickou knížkou na 1.000 Kčs.

Toto družstvo obhospodařující kolem 30 rybníků přibírá ještě druhého zaměstnance a je pověřeno politickým úkolem vyrábět ryby a dodávat je do tržní sítě. Souhrnná plocha těchto rybníků činí 12,40 ha. Další rybníky jsou rozestavěny. Na těchto aktivitách má velký podíl pan Šebela Z. a Michovský V. Počet rybníků se rozrůstá na 33 a 14,80 ha. Kromě toho družstvo hospodaří na řece Smědé o délce 40 km a 80 km dalších potoků. Tato historie působení rybářského družstva ve Frýdlantu položila základ pro vznik MO Československého svazu rybářského ve Frýdlantu.

V roce 1957 byl svolán dne 15. září sjezd rybářů v Praze, kde bylo zaregistrováno 78 767 členů z 459 organizací. Byl zvolen předseda pan Oldřich Doležal z Ústí n. L. Byly přijaty první nové celostátní stanovy a organizace se nazývá Československý svaz rybářů. Tato organizace dostává úkoly řádného hospodaření na revírech, je vydána jednotná legitimace a členský příspěvek je stanoven ve výši 40,-Kčs. Struktura svazu je ÚV, krajské pobočky a MO. Byl schválen i nový symbol, který se používá dodnes. V tomtéž roce 1957 vydává MZ vyhlášku č. 193, podle které se rozdělí vody mezi Státní rybářství a Svaz rybářů. Tekoucí vody se předávají do správy Svazu rybářů.

Tento vývoj zasahuje i do organizace rybářů ve Frýdlantu v Č., kde končí Rybářské družstvo a je založena MO Svazu rybářů.
Prvním předsedou se stává pan Dachs Ladislav a hospodářem Kavka Zbyněk. Svaz má 10 krajských poboček a od roku 1960 se stává členem světové rybářské organizace CIPS, což je pro náš svaz velké uznání.

V roce 1961 na sjezdu, se mění název svazu na ČSRS a je projednán nový návrh zákona o rybářství, který v roce 1963 vstupuje v platnost jako známá č. 102/1962 a jeho prováděcí vyhláška č.103/1963. V naší MO se mění hospodář, na jehož místo nastupuje Kubát Josef. Je pravdou i to, že práce výboru MO je politizována.

K velkému zvratu dochází po bouřlivých událostech v roce 1968 – 69, kdy nastupuje do funkce předsedy staronový pan Němec František a do funkce hospodáře pan Mládek Milan. Koncem šedesátých let dochází v našem krajském svazu, jako prvním, ke společnému hospodaření a rybolovu. Později dochází i k celosvazovému rybolovu na společnou povolenku.

V roce 1970 nastupuje do funkce předsedy MO pan Viliam Samotný a po čtyřech letech ho vystřídá opět pan Dachs Ladislav. Dlouholetou funkcionářskou stabilitu narušuje úmrtí kolegy Mládka Milana jako dlouholetého funkcionáře, kterého ve funkci vystřídá pan Štech Waltr, bohužel jen na jeden rok pro stejný úděl. Poté nastupuje do funkce vyškolený hospodář pan Froněk Jaroslav, který hospodářský úsek povznesl na vysokou úroveň a je již dvacátým rokem hospodářem naší MO. Po panu Dachsovi L. nastupuje v roce 1986 do funkce předsedy MO Frýdlant v Č. kolega Vlasák Vladimír, který nás opouští v roce 1996 po 10ti letém řízení MO a na jeho místo nastupuje pan Niedermayer Roland, který setrvává ve funkci do dnešní doby.

Nejvíce naší MO Frýdlant zasáhl rok 1989, kdy se mění politické uspořádání naší země. Vrací se nemovitosti, polnosti i rybníky původním majitelům a co nebylo vydáno, přechází na Pozemkový fond.

V této souvislosti je potřeba zmínit velikou část zásluh manželů Krumphanzlových. V sedmdesátých a osmdesátých letech se významně podíleli na výstavbách rybníků, nejprve v Ludvíkově, který byl armádou zamítnut a posléze přípravou rybníka v Pekle, který byl vybudován a napuštěn v roce 1987. Od roku 1990 byl rybářským revírem o rozloze 5,1 ha, v roce 2001 převeden na Pozemkový fond ČR a nakonec podivnými zákulisními machinacemi byl rybník prodán soukromé osobě pod hlavičkou fa Grain.
Pro naší MO nastává období legislativního uspořádání našeho majetku. Naše MO v roce 1998 přistupuje jako jedna z prvních k tomuto uspořádání.

Výborem je navržen prodej Rybářského domu, který již nesloužil rybářům, ale byla v něm provozována restaurační činnost. Dům je prodán a tím jsou získány základní prostředky pro nakupování rybníků a sádek MO. Postupně je zakoupeno 9 rybníků a posléze rybářské sádky, které jsme v naší MO budovali od roku 1970. Koupě sádek byla pro nás velice složitá, neboť pozemek sádek se rozkládal na pozemcích 5ti majitelů.

Sádky jsou stále budovány a naše zaměření na chov lososovitých ryb je naší prioritou. Vybudovali jsme v našem zařízení Novou líheň pro rozmnožování pstruha obecného ale i jiných druhů ryb. Pro funkci líhňaře byl vybrán z našich řad kolega Machek, který patří mezi nástupce v pokračování našich hospodářských aktivit. Postupně generálkujeme naše rybníky, což se kladně projevuje na hospodářských výsledcích. Naše docilované výsledky jsou velice náročné na čas a množství práce.

Nyní před námi stojí veliký úkol, výstavba nového rybníka v katastru obce Ludvíkov. V této lokalitě máme pozemek o rozloze 8,7 ha a rybník je v současné době v projektování. Věříme, že tato veliká vodní plocha bude velkým přínosem pro rybáře a přírodu.

Dále bych se chtěl zmínit o organizování dětí v naší MO Frýdlant. V posledních letech se počet dětí pohybuje kolem 100 dětí. Organizovanost dětí má u nás tradice od roku 1960 kdy se nejvíce o tuto činnost zasloužil pan Němec František a později měl velkou zásluhu pan Šoltys Josef. Slavné údobí naše mládež prožívá koncem sedmdesátých let. Děti se velmi aktivně zapojují do soutěží a nejlepší z nich se začínají zaměřovat na nácvik Rybolovné techniky.

To se projevuje v roce 1978, kdy družstvo postupuje do 1. ligy a naši závodníci patří mezi nejlepší v republice. Začátkem osmdesátých let se dostávají první dva do reprezentace státu. Aktivity a výsledky naší mládeže trvají do dnes. Jako vedoucí pro tuto činnost je výborem MO jmenován kolega Klinger J. a pro RT Mikoláš J.

Myslím, že výbor MO Frýdlant je dlouhodobě stabilizován a jeho členové pracují dobře, čemuž nasvědčují dosahované výsledky. Má jediný problém, což je vysoký věk členů výboru. Máme však kolem sebe několik mladších perspektivních členů, kterým budeme postupně předávat vše, co jsme postupně vybudovali a věříme, že o tento majetek bude dobře postaráno

Tuto historii zpracoval pamětník, ve funkcích od roku 1965
Niedermayer Roland

Frýdlant dne 15. července 2008

Facebook